FANDOMGỗ là một nguồn tài nguyên trong Stardew Valley . Gỗ thu thập bằng cách chặt cây , gốc cây hoặc cành cây . Gỗ cũng có thể được mua từ nhà của Robin

Chặt một cây sẽ cho bạn từ 13 đến 17 gỗ. Chặt gốc cây sẽ cho bạn 5 đến 7 gỗ

Lưu ý : Không nên chặt gần hồ sẽ làm rơi mất gỗ <section class="pi-item pi-group pi-border-color"></section><section class="pi-item pi-group pi-border-color"></section>Gỗ có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau : 

  • Xây dựng chuồng trại và nâng cấp nhà ở
  • Chế tạo đồ
  • Chế tạo ra than ( 20 gỗ )
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.