FANDOM


Nhà kính có thể mở khóa thông qua làm nhiệm vụ của Nhà văn hóa hoặc mở gói dịch vụ của Joja (Joja Membership).

Nhà kính cho phép bạn trồng cây xuyên mùa mà không bị hỏng

Broken Greenhouse Greenhouse
Trước khi sửa Sau khi sửa

Có diện tích 12x10 = 120 ô và 1 máng đựng nước 

Greenhouseinside

Trong nhà kính không cần bù nhìn.

Tổ ong không tạo ra mật ong trong nhà kính.

Prior to Version 1.07, Fruit trees could be planted on the tiles of the greenhouse, as seen below. This is no longer the case, so trees may now only be planted on the soil area.

600px

Sprinkler Arrangement

Sprinklers can be placed on the wooden railing bordering the farmable area. Due to the odd dimensions there are many different ways to locate sprinklers in the greenhouse. Below are some possible sprinkler arrangements that achieve optimal coverage while limiting the number of squares that are covered. Note that in each case some sprinklers have to be located on the wooden border.

Tập tin:Sv gh sprin qual.png

Tập tin:Sv gh sprin irid.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.