FANDOM


Phân bón có nhiều ảnh hưởng khác nhau đến sự phát triển của hạt giống .Tất cả phân bón đều phải bón trước khi cho hạt giống vào và sau khi cuốc đất lên.

Loại phân bón

Ảnh Tên Mô tả Mua Bán Chế tạo
Basic Fertilizer Phân bón cơ bản Tăng chất lượng đất một ít, Tăng xác suất được trái chất lượng. Bỏ vào đất chưa trồng

và đã cuốc.

100g

2g

24px Nhựa (2)

Quality Fertilizer Phân bón loại tốt Tăng chất lượng đất một, Tăng xác suất được trái chất lượng. Bón vào đất chưa trồng

và đã cuốc. (~10% bình thường / ~30% bạc / ~60% vàng)

180g

10g

24px Nhựa (2) 24px

Basic Retaining Soil Đất giữ nước cơ bản Đất này có xác suất giữ nước qua đêm . Bón vào đất chưa trồng và đã cuốc

100g

4g

24px Đá (2)

Quality Retaining Soil Đất giữ nước loại tốt Đất

này có xác suất giữ nước tốt khi qua đêm . Bón vào đất chưa trồng và đã cuốc

200g

5g

24px Đá (3) 24px Đất sét (1)

Speed-Gro Phân phát triển cơ bản Tăng thời gian phát triển lên 10%. Bón vào đất chưa trồng và đã cuốc

80g

20g

24px Nhựa thông (1) 24px Vỏ sò (1)

Deluxe Speed-Gro Phân phát triển nâng cấp Tăng thời gian phát triển lên 25%. Bón vào đất chưa trồng và đã cuốc

180g

40g

Oak Resin Oak Resin (1) 24px San hô (1)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.