FANDOMQuặng đồng có trong mỏ sắt và ở trong hầm mỏ và hang xa mạc . Mỏ đồng sẽ khai thác được bới cúp . Khai thác 1 mỏ sắt sẽ cung cấp cho bạn 1 - 3 quặng sắt . Quặng đồng có thể nung thành thỏi đồng ( 5 quặng và 1 than ) mất 30 phút để nung xong .

Ngoài ra có thể mua ở lò rèn (50g) và bán 5g

Chế tạo

Ảnh Tên Công dụng Thành phần Làm được khi
Cherry Bomb
Bom cherry Bom nổ nhỏ không cần sợ !!!

Copper Ore Copper Ore (4) Coal Coal (1)

Mining Skill Icon Mining 1
Furnace
Lò Nung Dùng để nung các quặng thành thỏi

Copper Ore Copper Ore (20) Stone Stone (25)

Clint Icon Clint

Locations

  • Farming tip: Level 30-39 in the mine seem to have quite a few copper-laced rocks on a fairly consistent basis. The surrounding regular rocks also seem to have a high probability of dropping a single copper ore.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.