FANDOMQuặng sắt có trong mỏ sắt và ở trong hầm mỏ và hang xa mạc . Mỏ sắt sẽ khai thác được bới cúp . Khai thác 1 mỏ sắt sẽ cung cấp cho bạn 1 - 3 quặng sắt . Từ tầng 40 trong hầm mỏ trở đi mỏ sắt sẽ xuất hiện nhiều hơn . Quặng sắt có thể nung thành thỏi sắt ( 5 quặng và 1 than ) mất 2 tiếng để nung xong . 

Ngoài ra có thể mua ở lò rèn (100g) và bán 10g

Chế tạo

Ảnh Tên Công dụng Thành phần Làm được khi
Bomb
Bom Bom nổ rất rộng . Cẩn thận !!!

Iron Ore Quặng Sắt (4) Coal Than (1)

Mining Skill Icon Khai khoáng 6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.