FANDOM


Sàn được bán ở tạp hóa Pierre giá 100g. Anh ta bán nhiều loại khác nhau, mỗi ngày bán ngẫu nhiên khác nhau. Siêu thị Joja cũng bán hàng ngày với giá 250g.

Vật phẩm này dùng một lần và không gộp được. Chúng không chỉ tên là sàn mà tên khác nhau. Vì thế dưới đây chỉ list hình ảnh không bao gồm tên.

Hình Xem thử

Hình

Xem thử

Hình

Xem thử

Hình

Xem thử

Hình

Xem thử

Flooring 01 Icon Flooring 01 Flooring 02 Icon Flooring 02 Flooring 03 Icon Flooring 03 Flooring 04 Icon Flooring 04 Flooring 05 Icon Flooring 05
Flooring 06 Icon Flooring 06 Flooring 07 Icon Flooring 07 Flooring 08 Icon Flooring 08 Flooring 09 Icon Flooring 09 Flooring 10 Icon Flooring 10
Flooring 11 Icon Flooring 11 Flooring 12 Icon Flooring 12 Flooring 13 Icon Flooring 13 Flooring 14 Icon Flooring 14 Flooring 15 Icon Flooring 15
Flooring 16 Icon Flooring 16 Flooring 17 Icon Flooring 17 Flooring 18 Icon Flooring 18 Flooring 19 Icon Flooring 19 Flooring 20 Icon Flooring 20
Flooring 21 Icon Flooring 21 Flooring 22 Icon Flooring 22 Flooring 23 Icon Flooring 23 Flooring 24 Icon Flooring 24 Flooring 25 Icon Flooring 25
Flooring 26 Icon Flooring 26 Flooring 27 Icon Flooring 27 Flooring 28 Icon Flooring 28 Flooring 29 Icon Flooring 29 Flooring 30 Icon Flooring 30
Flooring 31 Icon Flooring 31 Flooring 32 Icon Flooring 32 Flooring 33 Icon Flooring 33 Flooring 34 Icon Flooring 34 Flooring 35 Icon Flooring 35
Flooring 36 Icon Flooring 36 Flooring 37 Icon Flooring 37 Flooring 38 Icon Flooring 38 Flooring 39 Icon Flooring 39 Flooring 40 Icon Flooring 40
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.