Wikia StardewValley
Wikia StardewValley
Axe.png
Article Stub

Thông tin trên trang chưa chính xác hoặc còn thiếu. Bạn có thể bổ sung Wikia StardewValley by expanding it!

Mùa thu là mùa thứ ba mà người chơi chơi qua. Sau đó là mùa Đông và trước đó là mùa Hạ.

Sự kiện

Calendar Fall.png

Penny Elliott
Jodi Abigail
Sandy Stardew Valley Fair Marnie Robin
George Spirit's Eve


Lễ hội

16 - Stardew Valley Fair
27 - Spirit's Eve

Sinh nhật

02 - Penny Icon.png Penny
05 - Elliott Icon.png Elliott
11 - Jodi Icon.png Jodi
13 - Abigail Icon.png Abigail
15 - Sandy Icon.png Sandy
18 - Marnie Icon.png Marnie
21 - Robin Icon.png Robin
24 - George Icon.png George

Nông sản

Thu hoạch một lần

Hạt giống Giá mua Ngày
cây lớn
Giá bán
Amaranth.png
Amaranth
70g 7 ngày 150g
Artichoke.png
Artichoke
30g 8 ngày 160g
Beet.png
Beet
20g 6 ngày 100g
Bok Choy.png
Bok Choy
50g 4 ngày 80g
Fairy Rose.png
Fairy Rose
200g 12 ngày 290g
Pumpkin.png
Pumpkin
100g 13 ngày 320g
Sunflower.png
Sunflower
200g 8 ngày 80g
Yam.png
Yam
60g 10 ngày 160g

Thu hoạch nhiều lần

Hạt giống Giá mua Ngày
cây lớn
Thu hoạch lại Giá bán
Corn.png
Corn
150g 14 ngày 4 ngày 50g
Cranberry.png
Cranberry
240g 7 ngày 5 ngày 130g (x2)
Eggplant.png
Eggplant
20g 6 ngày 5 ngày 60g
Grape.png
Grape
60g 10 ngày 3 ngày 80g

Hái lượm

Image Name Description Found Profit Recovers Used In
Wild Plum.png Wild Plum Tart and juicy with a pungent aroma.

Pelican Town

Wild Plum.png 80g
Wild Plum.pngSilver Quality Icon.png
100g
Wild Plum.pngGold Quality Icon.png
120g
Wild Plum.png

Energy.png 25 Health.png 10

Wild Plum.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 35 Health.png 14

Wild Plum.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 45 Health.png 18

Plum Pudding.png Plum Pudding
Hazelnut.png Hazelnut That's one big hazelnut! *(Day 18+)

Pelican Town

Hazelnut.png 90g
Hazelnut.pngSilver Quality Icon.png
?g
Hazelnut.pngGold Quality Icon.png
?g
Hazelnut.png

Energy.png 30 Health.png 12

Hazelnut.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 42 Health.png 16

Hazelnut.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 54 Health.png 21

Roasted Hazelnuts.png Roasted Hazelnuts

Super Meal.png Super Meal Stuffing.png Stuffing

Blackberry.png Blackberry An early-fall treat.

Pelican Town

Blackberry.png 20g
Blackberry.pngSilver Quality Icon.png
25g
Blackberry.pngGold Quality Icon.png
30g
Blackberry.png

Energy.png 25 Health.png 10

Blackberry.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 35 Health.png 14

Blackberry.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 45 Health.png 18

Blackberry Cobbler.png Blackberry Cobbler
Chanterelle.png Chanterelle A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor.

Secret Woods

Chanterelle.png 160g
Chanterelle.pngSilver Quality Icon.png
200g
Chanterelle.pngGold Quality Icon.png
?g
Chanterelle.png

Energy.png 75 Health.png 30

Chanterelle.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 105 Health.png 42

Chanterelle.pngGold Quality Icon.png

Energy.png ? Health.png ?

Common Mushroom.png Common Mushroom A tasty mushroom with a fruity smell and slightly peppery flavor.

Pelican Town

Secret Woods

Common Mushroom.png 40g
Common Mushroom.pngSilver Quality Icon.png
50g
Common Mushroom.pngGold Quality Icon.png
60g
Common Mushroom.png

Energy.png 38 Health.png 15

Common Mushroom.pngSilver Quality Icon.png

Energy.png 53 Health.png 21

Common Mushroom.pngGold Quality Icon.png

Energy.png 68 Health.png 27

Fried Mushroom.png Fried Mushroom

Có nhiều loài chỉ có thể bắt được vào những mùa cụ thể. Dưới đây là những loài cá có thể bắt được vào mùa Thu.

Một số loại cá có thể bắt được trong cả năm. Danh sách dưới đây sẽ không bao gồm chúng, vì vậy đây là một vài loại cá ngư dân có thể đánh bắt được trong mùa Thu.

Image Name Description Price Location Time Season Weather
Anchovy.png Anchovy A small silver fish found in the ocean.

Anchovy.png

30g

Anchovy.png Silver Quality Icon.png

37g

Anchovy.png Gold Quality Icon.png

45g
Ocean All Spring/Fall Any Weather
Smallmouth Bass.png Smallmouth Bass A freshwater fish that is very sensitive to pollution.

Smallmouth Bass.png

50g

Smallmouth Bass.png Silver Quality Icon.png

62g

Smallmouth Bass.png Gold Quality Icon.png

75g
River/Lake All Spring/Fall Any Weather
Salmon.png Salmon Swims upstream to lay its eggs.

Salmon.png

75g

Salmon.png Silver Quality Icon.png

93g

Salmon.png Gold Quality Icon.png

112g
River Day Fall Any Weather
Catfish.png Catfish An uncommon fish found in streams.

Catfish.png

200g

Catfish.png Silver Quality Icon.png

250g

Catfish.png Gold Quality Icon.png

300g
River, Forest Pond All Spring/Fall/Winter Rain/Snow
Walleye.png Walleye A freshwater fish caught at night.

Walleye.png

105g

Walleye.png Silver Quality Icon.png

131g

Walleye.png Gold Quality Icon.png

157g
River/Lake/Forest Pond Night Fall/Winter Rain/Snow
Eel.png Eel A long, slippery little fish.

Eel.png

85g

Eel.png Silver Quality Icon.png

106g

Eel.png Gold Quality Icon.png

127g
Ocean Night Spring/Fall Rain
Red Snapper.png Red Snapper A popular fish with a nice red color.

Red Snapper.png

50g

Red Snapper.png Silver Quality Icon.png

62g

Red Snapper.png Gold Quality Icon.png

75g
Ocean Day Summer/Fall/Winter Rain/Snow
Sea Cucumber.png Sea Cucumber A slippery, slimy creature found on the ocean floor.

Sea Cucumber.png

75g

Sea Cucumber.png Silver Quality Icon.png

93g

Sea Cucumber.png Gold Quality Icon.png

112g
Ocean Day Fall/Winter Any Weather
Super Cucumber.png Super Cucumber A rare, purple variety of sea cucumber.

Super Cucumber.png

250g

Super Cucumber.png Silver Quality Icon.png

312g

Super Cucumber.png Gold Quality Icon.png

375g
Ocean Night Summer/Fall Any Weather
Tiger Trout.png Tiger Trout A rare hybrid trout that cannot bear offspring of its own.

Tiger Trout.png

150g

Tiger Trout.png Silver Quality Icon.png

187g

Tiger Trout.png Gold Quality Icon.png

225g
River/Lake Day (Early afternoon/Early morning) Fall/Winter Any Weather
Tilapia.png Tilapia A primarily vegetarian fish that prefers warm water.

Tilapia.png

75g

Tilapia.png Silver Quality Icon.png

93g

Tilapia.png Gold Quality Icon.png

112g
Ocean Day Summer/Fall Any Weather
Albacore.png Albacore Prefers temperature "edges" where cool and warm water meet..

Albacore.png

75g

Albacore.png Silver Quality Icon.png

93g

Albacore.png Gold Quality Icon.png

112g
Ocean Day (Evening) Fall/Winter Any Weather
Shad.png Shad Lives in a school at sea, but returns to the rivers to spawn.

Shad.png

60g

Shad.png Silver Quality Icon.png

75g

Shad.png Gold Quality Icon.png

90g
River Day Spring/Summer/Fall Rain
Lingcod.png Lingcod A fearsome predator that will eat almost anything it can cram into its mouth.

Lingcod.png

120g

Lingcod.png Silver Quality Icon.png

150g

Lingcod.png Gold Quality Icon.png

180g
River/Lake Day Fall/Winter Any Weather
Angler.png
Angler Uses a bioluminescent dangler to attract prey.

Angler.png

900g

Angler.png Silver Quality Icon.png

1125g

Angler.png Gold Quality Icon.png

1350g
North-West of Joja(sandy area) All Fall Any Weather