FANDOM


Mùa xuân là mùa đầu tiên bắt đầu trò chơi. Tiếp theo đó là mùa Hạ, Thu và Đông.

Trong mùa xuân cỏ sẽ có màu xanh, hoa đào nở hoa và sẽ có những cánh hoa bay trong gió.

Mùa xuân cũng có nhiều loại cây trồng, vật phẩm để chế tạo và nhiều loại cá. Khi mùa xuân tiếp theo đến sẽ có nhiều gỗ (logs), đá (rocks) và cỏ (grass) xuất hiện trong trang trại của bạn.

Sự kiện

Lễ hội

13 - Egg Festival
24 - Flower Festival

Sinh nhật

04 - Kent Icon Kent

07 - Lewis Icon Lewis
10 - Vincent Icon Vincent
14 - Haley Icon Haley
18 - Pam Icon Pam
20 - Shane Icon Shane
26 - Pierre Icon Pierre
27 - Emily Icon Emily
Nông sản

Những loại cây trồng có thể trồng được trong mùa Xuân:

Thu hoạch một lần
Hạt giống Giá mua Ngày cây lớn Số lần thu hoạch tối đa Giá bán
Parsnip
Parsnip
20g 4 ngày 7 35g
Garlic
Garlic
40g ngày 7 60g
Potato
Potato
50g ngày 4 80g
Tulip
Tulip
20g ngày 4 30g
Kale
Kale
70g ngày 4 110g
Blue Jazz
Blue Jazz
30g ngày 4 50g
Cauliflower
Cauliflower
80g 12 ngày 2 175g
Rhubarb
Rhubarb
100g 13 ngày 2 220g
Thu hoạch nhiều lần
Hạt giống Giá mua Ngày cây lớn Thu hoạch lại Số lần thu hoạch tối đa Giá bán
Green Bean
Green Bean
60g 10 ngày 3 ngày 7 40g
Strawberry
Strawberry
100g ngày ngày 6 120g

Forage

Những vật phẩm để foraging có thể tìm trong mùa Xuân:
Wild Horseradish Wild Horseradish
Daffodil Daffodil
Leek Leek
Dandelion Dandelion
Spring Onion Spring Onion
Morel Morel
Common Mushroom Common Mushroom
Salmonberry Salmonberry

Dưới đây là danh sách tất cả những loại cá có thể bắt trong cả năm, trong đó có một số loại cá chỉ có vào mùa Xuân:

Hình Tên Mô tả Giá Địa điểm Thời gian Mùa
Anchovy Anchovy A small silver fish found in the ocean. 30 Biển All Xuân/Thu
Smallmouth Bass Smallmouth Bass A freshwater fish that is very sensitive to pollution. 50 Sông All Xuân/Thu
Carp Carp A common pond fish. 30 Hồ All Xuân/Hạ/Thu
Catfish Catfish An uncommon fish found in streams. 200 Sông Ngày Xuân/Thu/Đông
Sunfish Sunfish A common river fish. 30 Sông Ngày Xuân/Hạ
Herring Herring A common ocean fish. 30 Biển All Xuân/Đông
Eel Eel A long, slippery little fish. 85 Biển Đêm Xuân/Thu
Sturgeon Sturgeon An ancient bottom-feeder with a dwindling population. Females can live up to 150 years. 200 Hồ Ngày Xuân/Hạ
Tilapia Tilapia A primarily vegetarian fish that prefers warm water. 75 Biển Ngày Xuân/Hạ
Chub Chub A common freshwater fish known for its voracious appetite. 50 Ngày Xuân/Hạ
Albacore Albacore Prefers tempurature "edges" where cool and warm water meet.. 75 Ngày Xuân/Thu
Shad Shad Lives in a school at sea, but returns to the rivers to spawn. 60 Sông Ngày Xuân/Hạ/Thu
Halibut Halibut A flat fish that lives on the ocean floor. 80 Biển Ngày Xuân/Hạ
Woodskip Woodskip A very sensitive fish that can only live in pools deep in the forest. 75 Hồ trong rừng Ngày Xuân/Hạ
Mutant Carp Mutant Carp The strange waters of the sewer turned this carp into a monstrosity. 1000 Cống Ngày Xuân/Hạ
Lobster Lobster A large ocean-dwelling crustacean with a strong tail. 120 Ngày Xuân/Hạ
Crayfish Crayfish A small freswhater relative of the lobster. 75 Ngày Xuân/Hạ
Crab Crab A marine crustacean with two powerful pincers. 100 Ngày Xuân/Hạ
Cockle Cockle A common saltwater clam. 50 Ngày Xuân/Hạ
Mussel Mussel A common bivalve that often lives in clusters. 30 Ngày Xuân/Hạ
Shrimp Shrimp A scavenger that feeds off the ocean floor. Widely prized for its meat. 60 Ngày Xuân/Hạ
Snail Snail A wide-ranging mollusc that lives in a spiral shell. 65 Ngày Xuân/Hạ
Periwinkle Periwinkle A tiny freshwater snail that lives in a blue shell. 20 Ngày Xuân/Hạ
Oyster Oyster Constantly filters water to find food. In the process, it removes dangerous toxins from the environment. 40 Ngày Xuân/Hạ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.